Skip to main content

ฝ่ายสำรองห้องพักส่วนกลาง

ฝ่ายสำรองห้องพักส่วนกลาง

แอฟริกา และ ตะวันออกกลาง

ทุกประเทศใน แอฟริกา และ ตะวันออกกลาง | อังกฤษ อาหรับ | +212520265052*

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | อังกฤษ อาหรับ | 800 035 702 749

ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

ออสเตรเลีย | อังกฤษ | 1300 656 565

จีน | จีนกลาง กวางตุ้ง | 400 818 2688

ฮ่องกง | กวางตุ้ง อังกฤษ | 800 938 768

ญี่ปุ่น | ญี่ปุ่น อังกฤษ | 034 455 6404

เกาหลี | เกาหลี อังกฤษ | 00798 8521 2018

สิงคโปร์ | อังกฤษ | 800 616 1367

ไทย | อังกฤษ | 02 659 28 77

ยุโรป

ออสเตรีย | เยอรมัน | 01360 27 72000

เบลเยียม | ฝรั่งเศส | 02 643 5002

เบลเยียม | ดัตช์ | 02 643 5000

ฝรั่งเศส | ฝรั่งเศส | 0825 88 00 00

เยอรมนี | เยอรมัน | 069 95 30 75 95

ไอร์แลนด์ | อังกฤษ |0871 663 0624

อิตาลี | อิตาลี | 0199 129 999

สเปน | สเปน | 0902 10 04 63

สวิตเซอร์แลนด์ | เยอรมัน ฝรั่งเศส อิตาลี | 02 25 67 53 10

เนเธอร์แลนด์ | อังกฤษ | 020 65 45 730

สหราชอาณาจักร | อังกฤษ |0871 663 0624

อเมริกาเหนือ

สหรัฐอเมริกาและแคนาดา | อังกฤษ ฝรั่งเศส | 844 382 2267

* local call charges apply

** not toll-free